تالیران در مسیر توسعه

تالیران در سال1369 پا به عرصه صنعت ایران گذاشت. این شرکت ضمن وارد شدن در لیست تأمین کنندگان اکثر شرکتها و سازمان های عمده داخلی در بخشهای صنعتی و عمرانی، نفت و گاز و پتروشیمی ، معادن و فلزات، و مس و فولاد و ... ، در صدد است با تمرکز بر صادرات محصولات خویش، فعالیت خود را به بیرون از مرزهای ایران گسترش دهد. نظر به تنوع محصولات و خدمات تالیران، مدیریت ارشد شرکت بر آن است که در مقطع فعلی، شاخه های تابلوی برق ، سینی و نردبان کابل، منابع تغذیه، کنترل واتوماسیون، و پست های کمپکت به صورت واحد های راهبردیStrategic Business Unitsیا به اختصار (SBU ) سازماندهی شوند و سپس درصورت موفقیت آمیز بودن تجربه این دوره،هر یک از شاخه ها یکی پس از دیگری به عنوان شرکتهای اقماریِ شرکت مادر تخصصی تالیران به ثبت رسیده و فعالیت مستقل خود را آغاز نمایند.

نمونه هایی از محصولات