کاور

در محیط های پر گرد و غبار و یا تأسیساتی که در معرض چکه کردن قطرات آب قرار دارند، کابلهای سینی یا نردبان کابل با استفاده از درپوشهای مناسب ( کاور) محافظت می شود. جنس ورق و نوع پوشش کاورها معمولاً در انطباق با سینی یا نربان مرتبط با آن خواهد بود. برای صرفه جوئی اقتصادی و نیز اجتناب از سنگین کردن بار سیستم نگهدارنده کابل، ضخامت ورق کاور کمتر از سینی یا نردبان مورد استفاده می باشد.