گریتینگ

گریتینگ در تأسیسات الکترومکانیکی برای احداث ایستگاه های دسترسی به تجهیزات نصب شده در ارتفاع به منظور نصب، بهره برداری و تعمیرات مورد استفاده قرار می گیرد.