ملزومات سینی و نردبان کابل

سینی و نردبان ، برای اتصال به یکدیگر ، تغییر ارتفاع ، تغییر مسیر مستقیم، انشعاب ،کاهش عرض در اثر کاهش تعداد کابل ها در طول مسیر و ... نیاز به ملزومات مکملی دارند که جزئیات بیشتر آنها در کاتالوگ مربوط به سینی و نردبان کابل قابل دسترسی می باشد.