• یو پی اس - THPL920C
  یو پی اس - THPL920C ظرفیت خروجی: 1400~2000 ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.7  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - THPL930C
  یو پی اس - THPL930C ظرفیت خروجی: 2100~3000 ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.7  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - THPL3915C
  یو پی اس - THPL3915C ظرفیت خروجی: 10.5~15 کیلو ولت آمپر
  ورودی سه فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.7  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - THPL960C
  یو پی اس - THPL960C ظرفیت خروجی: 4.2~6 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.7  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - THPL9100C
  یو پی اس - THPL9100C ظرفیت خروجی: 7~10 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.7  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - THPL3910C
  یو پی اس - THPL3910C ظرفیت خروجی: 7~10 کیلو ولت آمپر
  ورودی سه فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.7  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLHI 15
  یو پی اس - TLHI 15 ظرفیت خروجی: 12~15 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLHI 20
  یو پی اس - TLHI 20 ظرفیت خروجی: 16~20 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLHI 30
  یو پی اس - TLHI 30 ظرفیت خروجی: 30~24 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLHI 40
  یو پی اس - TLHI 40 ظرفیت خروجی: 32~40 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLHI 60
  یو پی اس - TLHI 60 ظرفیت خروجی: 48~60 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLHI 80
  یو پی اس - TLHI 80 ظرفیت خروجی: 64~80 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 801
  یو پی اس - TLGP 801 ظرفیت خروجی: 1 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 802
  یو پی اس - TLGP 802 ظرفیت خروجی: 2 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 803
  یو پی اس - TLGP 803 ظرفیت خروجی: 3 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 804
  یو پی اس - TLGP 804 ظرفیت خروجی: 4 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 806
  یو پی اس - TLGP 806 ظرفیت خروجی: 6 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 808
  یو پی اس - TLGP 808 ظرفیت خروجی: 8 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 810
  یو پی اس - TLGP 810 ظرفیت خروجی: 10 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLGP 815
  یو پی اس - TLGP 815 ظرفیت خروجی: 15 کیلو ولت آمپر
  ورودی تک فاز خروجی تک فاز
  ضریب توان 0.8  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLEP 80
  یو پی اس - TLEP 80 ظرفیت خروجی: 80 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.9  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLEP 40
  یو پی اس - TLEP 40 ظرفیت خروجی: 40 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.9  مشاهده ادامه
 • یو پی اس - TLEP 800
  یو پی اس - TLEP 800 ظرفیت خروجی: 800 کیلو ولت آمپر
  ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
  ضریب توان 0.9  مشاهده ادامه
 • 12V - 65Ah
  12V - 65Ah باتری 12 ولت 65 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 40Ah
  12V - 40Ah باتری 12 ولت 40 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 7.2Ah
  12V - 7.2Ah باتری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 12Ah
  12V - 12Ah باتری 12 ولت 12 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 18Ah
  12V - 18Ah باتری 12 ولت 18 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 28Ah
  12V - 28Ah باتری 12 ولت 28 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 100Ah
  12V - 100Ah باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 120Ah
  12V - 120Ah باتری 12 ولت 120 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه
 • 12V - 150Ah
  12V - 150Ah باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت
  سرب - اسیدی  مشاهده ادامه