تابلوهای فشار متوسط

تابلوهای فشار متوسط نیز همچون تابلوهای فشار ضعیف در دو مدل عمده ثابت و کشوئی ساخته می شوند.

تابلوهای فشار متوسط ثابت به طور عمده در پست های توزیع بکار می رود.  نظر به اینکه شبکه های توزیع ما در کشور عموماً 24 و یا 36 کیلو ولت است ، این تابلوها نیز با همین ولتاژهای نامی *(Reated Voltage) و یا ولتاژهای کار **(Operational Voltage)ا 20 و 33  کیلو ولت ساخته می شوند. بدیهی است امکان ساخت تابلوهای ثابت در ولتاژهای نامی پایین تر17.5 ، 12 ، 7.2 ، و 3.6 کیلو ولت نیز وجود دارد؛ اما اگر از استثنائات موجود در شبکه های اختصاصی خیلی نادر بگذریم این گونه تابلوها کاربردی در شبکه های توزیع ایران ندارند.
تابلوهای فشار متوسط کشوئی به طور عمده برای استفاده در پستهای داخلی کارخانجات و شبکه های تغذیه تجهیزات فشار متوسط بکار می رود. ولتاژهای نامی (Rated Voltage و معمول در تابلوهای فشار متوسط کشوئی 3.6 ، 7.2 ، 12 ، 24 و 36 کیلو ولت می باشد.
*ولتاژ نامیUr، حداکثر ولتاژی است که تابلو و تجهیزات آن باید بتواند تحمل نماید. (IEC 60694 Subclause 4.1)
** ولتاژ کار ولتاژی است که تابلو به طور دائم تحت آن کار می کند. این ولتاژ کمتر از ولتاژنامی می باشد.